Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Лъч светлина в чашата на живота (таро-компас І), сп.Усури, 05/2008

Странно нещо е таро – с помощта на няколко карти бързо забравяш първоначалното си намерение да научиш как да постъпиш в някоя ситуация... Защото то вече ти говори за теб самия, за радостите и болките ти, за минало и настояще... И побирайки живота в красивите си карти, простичко показва как всеки един въпрос се оказва част от друг, по-голям...

Рубрика на Илиана Смилянова

"Каква е моята сегашната ситуация в професионално отношение и съответно – тенденцията на развитие до края на 2008 г.?", пита ни 40-годишна жена, която си признава, че засега не замисля смяна на работата. Ето и какви са изтеглените от нея карти и тяхната подредба:

krast

Всички изтеглени карти са Младши аркани (онези 56 карти в колодата, които много наподобяват игралните карти), което насочва вниманието на питащия към ежедневието, съветва го да се фокусира върху детайлите и подробностите, върху конкретиката. При тези карти, понякога подценявани за сметка на Старшите аркани, ключът като че е по-малък, но по-скоро като мащаб, отколкото като значимост, и е работещ и необходим по своему. И четирите карти са от боята чаши, зад която стои водата като стихия – и тя свързва въпроса и проблема с чувствата, с емоционалния обмен, с творческа атмосфера. Работата за този човек е емоционално удовлетворение – поне така е "прочетена" и заявена ситуацията в картите.

Още при първоначалния, общ поглед върху подредбата се усеща емоционална, спокойна, идейна и удовлетворителна атмосфера – може би твърде "водна" (четири карти-чаши), което само по себе си не е заявка за проблем, но изисква известна предпазливост с цел избягване на евентуално разводняване, неустойчивост и непоследователност. Отделните карти и позиции в подредбата са:

1. aso-chashi Асо чаши. Ситуацията в момента и до известна степен същността на проблема.

Асото като карта е своеобразно отваряне на нова врата, шанс пред питащия – и то шанс "отвътре – навън"; възможност, която човек предоставя сам на себе си. Шансът на чашите се нуждае от вода, от емоции, от влажност, за да покълне и да се развие. На картата можем да видим и водния кръговрат, съдържащ приливите и отливите в себе си, и Божието благословение, идващо чрез белия гълъб и нафората в човката му.

В случая Асо чаши представя сегашната работа в живота на питащия като непрестанен бликащ извор на радост и вдъхновение, на емоционално, творческо пречистване и обновяване, на нови съзидателни идеи, като един непрекъснат и радващ обмен, в който радостта и новото покълват, намират подходяща, благодатна почва. Това обновяване - творческо и емоционално – би следвало вече да е осезаемо за питащия, тъй като картата е в позиция настояще, но Асата са видими най-вече на вътрешно ниво, за самия човек и все още не са проявени, доказуеми навън, за другите.

2.dvojka-chashi Двойка чаши. За какво не става въпрос, кое не е актуално и необходимо на този етап.

Картата в тази позиция обикновено се разбира най-пълноценно в сравнение със следващата карта – на принципа "какво не е – какво е". Това сравнение в случая е особено необходимо и полезно, тъй като двете карти много си приличат и разликата между тях, поне на пръв поглед, като че е повече количествена, отколкото качествена (двойката удвоява, тройката съответно утроява започнатото, наличното).

3. trojka-chashi Тройка чаши. За какво става въпрос, кое е важно и необходимо за питащия като гледна точка и поведение.

Двойка чаши онагледява хармонична среща между партньори и пълноценен, съзидателен обмен между тях.Подобна атмосфера присъства и в тройка чаши, но радостта вече е "огласена" и споделена и с други, срещата вече е изведена извън интимността на двойката, обменът е в по-широк кръг. В позиция, отричаща сама себе си ("за какво не става въпрос"), Двойка чаши съветва питащия да потърси по-широка среда и компания за общуване и сътрудничество – тази на Тройка чаши, да не се стреми към създаване и поддържане на по-лични и/или интимни отношения (това изкушение би било по-сериозно, ако сред колегите той вече има близък, приятел или познат), а да се интегрира в общността, да се приобщи към колектива, към общите празници, да споделя, а и сам да създава и да допринася за общите радостни вълнения и празници. Тройка чаши се доверява на другите и на самия себе си като част от групата, работи в колектив (в това е и съществена част от нейната сила), в който сполуките и пропуските са споделени, общи, но в такава атмосфера и радостта се умножава, а проблемите намаляват наполовина.

4.tl_files/images/taro/bg/chetvorka-chashi.png Четворка чаши.Тенденция на развитие (в случая в рамките на около девет месеца).

Картата е с номер 4, а четворката стабилизира и същевременно ограничава развитието, разширяването на ситуацията.След (или по) време на обновяване, растеж и разширяване, на вписване в "трио" (при Тройка чаши), питащият е (и) сам със себе си, с основната задача да изясни своите очаквания, своите желания, съмнения, приоритети. Даряващата ръка от първата карта в подредбата – тази в Асо чаши, отново се протяга към него, той обаче е в затворена и същевременно медитативна поза, на границата между "да" и "не", между приемане и отхвърляне на ново предложение. Скептицизмът на правата Четворка чаши е здравословен, разумен (доколкото разумността има право на глас в емоционалната атмосфера на чашите и водата) и често може да предпазва човек от емоционален и творчески преразход, от бързо разрастване, от непремислено и бързо приемане на нови предложения, за които в последствие да се окажем неподготвени. А човек може да бъде склонен към емоционални изблици и излишества в радостната, творческа, приятелска, но понякога и емоционално пренаситена среда на Тройка чаши. Отложеният избор и колебанието на Четворка чаши, съвместно или следващи Тройка чаши, възстановяват, допълват ритъма "прилив-отлив", "навън-навътре", "вдишване-издишване". По свой начин Четворка чаши е отново фаза на растеж, но по скоро на етап ревизия и планиране, на набелязване на желаното и необходимото и същевременно на отхвърляне на излишното и ненужното. На тази карта трите пълни и радващи чаши от Тройка чаши са все още налични, прави, а задаващата се, предлагана четвърта чаша поражда размисъл и необходима (пре)оценка.

Прави впечатление фактът, че номерата на картите съвпадат с тези на позициите в подредбата – първа позиция с Асото, втора – с Двойка чаши, трета – с Тройка чаши… Този синхрон създава своеобразен резонанс и като че усилва значимостта на всяка една поредна стъпка на развитие. В началото е шансът, последващата фаза на интимност на двойката е скъсена, стеснена и омаловажена за сметка на радостта, общителността и творчеството на тройката – а накрая сякаш закономерно идва четворката, която форматира, стабилизира, освобождава от ненужното и същевременно потвърждава необходимото – като статукво и бъдещо развитие.

Номерацията на четирите карти е последователна, развиваща се в стъпки 1, 2, 3, 4, а от определена гледна точка четворката е повторение на единицата на ново ниво – затова в този ред на мисли краят в подредбата, последната карта в позиция "тенденция на развитие, прогноза", ни връща в началото, при "единицата" на първата карта.Така подредбата се оформя като цикъл, като своеобразен етап, спокоен, радостен, удовлетворителен и завършен по своему, но и отворен за ново следващо предложение и развитие – когато сме сигурни, че го искаме, и сме готови да го приемем.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.