Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Съдбата като шанс през погледа на ТАРО

Смисълът на проблема и проблемът за смисъла. Всеки човек има свой житейски път, който трябва да извърви. Но един път може да бъде изминат доброволно или насила, съзнателно или несъзнателно, човек може да бъде тласкан напред от успехи, благоприятни "съвпадения" или от препятствия, пречки и ограничения.

Колкото по-съзнателен, съзнаващ става човек, толкова по-голяма свобода има, но и толкова по-голяма отговорност носи за всичко, което му се случва. И тогава основен става въпросът за смисъла - именно смисъла на всичко, което ни се случва (в добри и в трудни времена, въпреки че този въпрос се актуализира най-вече в драматични, "негативни" ситуации). Да открием отговорите на своите въпрос можем по много и различни начини: астрология, нумерология, кабала, И Цзин, хиромантия, руни и др. (всъщност, философски погледнато, всяко нещо по пътя ни е знак). Таро е една такава система (в която може да бъде открит и алхимически, кабалистичен, астрологичен и нумерологичен символизъм) - философска, аналитична и предсказателна, която ни дава възможност да проникнем в дълбочина, да открием смисъла и взаимовръзките между всичко и всички, да осветлим неясната и объркваща ни ситуация или взаимоотношения. Така работим и върху един от основните човешки страхове-страхът от неизвестното. Но консултирането с Таро или с която и да е подобна езотерична система не сваля отговорността от човека-напротив, той осъзнава, че стои в основата на всичко, че светът около него е огледало на вътрешния му свят, че за да преработи, за да трансформира проблема , трябва да трансформира себе си. И промяната идва най-вече чрез разбиране на същината, чрез вътрешно преработване, чрез "смилане" на проблемната ситуация.

Произходът на Таро. Няма категорично и единодушно мнение по този въпрос. Първата колода карти таро се появява в Европа около ХІV- ХVв., което не изключва съществуването на по-ранни версии. Дълго време колодите таро са били скъпо струващи и недостъпни, докато днес съществуват много, понякога съществено различни варианти. Но същественото е, че в основата на Таро лежи древна езотерична система, която, бидейки опознавана и прилагана, дава нов поглед и разбиране, прави пропусклива бариерата между съзнавано и несъзнавано, отваря ни за вътрешното знание, което всеки от нас носи дълбоко в себе си, открива нови възможности, превръща се в път, по който човекът, в търсене на Божествения смисъл, открива и опознава самия себе си.

Как "работи" Таро? По този въпрос съществуват различни теории, като повечето не се изключват взаимно, а се допълват. Една от тях е, че Таро осъществява връзката между съзнателното и несъзнателното, между върха на айсберга и неговата основна, невидима част, че е своеобразен мост, проводник между делничното ни съзнание и Висшия ни Аз, който, намирайки се извън времето и пространството, има многоизмерен и всеобхватен поглед и разбиране. Друга теория е свързана с така наречената "синхроничност" -понятие, въведено от швейцарския психолог К. Г. Юнг, с което той обяснява взаимосвързаността във времето и пространството на събития, които нямат рационално обяснима причинно-следствена връзка. Тук се срещаме с т. н. "качество на времето" - понятие, популярно по-скоро на изток, отколкото на запад, където работим предимно с количественото измерение на времето. Задавайки някакъв въпрос към Таро, ние можем да уловим, да отчетем качеството на времето, свързано с дадения въпрос (респективно проблем) и да го осветим, анализираме и разберем по начин, недостъпен за нашата обичайна, делнична гледна точка. Чрез образната система на Таро ние изграждаме своеобразна "карта" на дадения момент (въпрос, проблем, ситуация), която, като всяка карта, ни помага да се ориентираме какъв е пътят, откъде идва и накъде отива, през какво минава, както и различни начини, по които можем да го изминем. Една карта не може да измине пътя вместо нас, но може много да ни помогне - ако, естествено, знаем как да я използваме и най-вече-ако пожелаем да го направим.

Как ни помага Таро? Работата с Таро ни дава възможност да въздействаме върху ситуацията, разбирайки я и приемайки я като естествен и необходим етап по пътя на собственото ни израстване. Философската система на Таро (образна по своя характер, което я прави достъпна на нашето подсъзнание) ни дава опорна точка, възможност да подредим хората и събитията около нас, служейки ни като своеобразно огледало, в което виждаме ("оглеждаме") себе си в даден момент - с всичките си плюсове и минуси, силни и слаби страни, страхове и надежди, провали и успехи. Получаваме информация за "спирката", на която се намираме по своя житейски път, за уроците, които трябва да научим-които са актуални за нас в по-голям или по-малък отрязък от време, а и изобщо, в широк екзистенциален план. Работата с Таро съвместява активния и пасивния подход към света. Доверявайки се, ние се отваряме за информация, приемаме я, след това активно я осмисляме, преработваме и прилагаме на практика. И така, променяйки себе си, променяме и света около нас, увеличавайки хармонията във и извън себе си. Въпросите ни могат да засягат всичко, което ни вълнува и интересува, могат да бъдат с чисто предсказателна насоченост (напр. "Ще успея ли да взема предстоящия ми изпит?"), но истинското богатство на тази система е в това, че можем да получим отговор на въпроса "Защо?", на въпроса за смисъла и по този начин да се насочим към първоизточника, да открием корена на проблема, да обхванем нещата в много по-широка перспектива, не се ограничавайки единствено и главно с конкретния детайл-симптом (който, естествено, също има своята роля и значение, но е само по-голяма или по-малка част от целия пъзел, който ние редим ден след ден, година след година, живот след живот).

Знаейки, че няма случайности, че така наречената "случайност" е само нещо, което не можем да си обясним причинно-следствено поради ограничените си познания, рано или късно откриваме закономерност във всичко, разбираме и приемаме, че всичко има право на съществуване и неговото участие в нашия живот е да ни помогне да намерим и извървим своя път.

Отваряме очите си за многоцветността, многоизмерността на всяко нещо, разбираме, че вчерашното зло може да е днешното добро-и обратно, виждаме как, губейки, печелим, а печелейки - губим и как, бидейки едностранни, черно-бели, лишаваме себе си от всички останали цветове на спектъра. И тогава реагираме не съпротивлявайки се, а отваряйки се, приемайки и разбирайки, усвояваме доброволно в училището на живота индивидуалните уроци на собствената ни съдба.

Всяка карта сама по себе си е символ, необятен и неизчерпаем, като същевременно различните карти могат да влязат в безкрайно много комбинации помежду си, отразявайки по този начин цветното многообразие и индивидуалната специфика на нашето моментно състояние-защото човекът е една динамична система, която непрекъснато се развива, притежавайки по този начин уникалната способност да въздейства и променя чрез и през себе си всичко около себе си. Таро има общовалиден и същевременно строго индивидуален характер. Всеки човек контактува с тази система по специфичен начин, характерен само за него самия - начин, съответстващ на неговите характеристики - времеви, пространствени, интелектуални, емоционални и т. н. Развивайки, разширявайки себе си (своето съзнание), човек развива, задълбочава и разширява и своето взаимодействие с Таро, като винаги получава тази и толкова информация, която и колкото му е необходима в дадения момент. Ако се отнася повърхностно и несериозно – такова ще бъде и ответното отношение, ако чете с внимание, сериозност и задълбоченост знаците - те ще му отговорят на същия език, на същата честота.

Нищо не идва при нас от "нищото". Всичко, което ни се случва, е отговор на въпрос, който сме поставили (днес, вчера, преди години, в минал живот) или въпрос, на който трябва да дадем отговор сега, плод от семе, което сме засяли, или семе за плод, което посаждаме сега. Ние едновременно трансформираме последствията от миналото и поставяме причините, основите на бъдещето. Колкото и абсурдно да звучи, формулировката "Ритнах го, защото после той ме удари" в основата си е много вярна. Всяко следствие е същевременно и причина, чиято характеристика зависи от нашата реакция, от нашата трансформация. Отзвуците от миналото са ехо към бъдещето и ние стоим по средата, между миналото и бъдещето, приемаме, обработваме и и изпращаме импулси, послания, енергия и в двете посоки. Работейки върху себе си, променяйки, разбирайки, сътворяваме отново и отново света около себе си. И хармонията на всичко, което ни заобикаля, е най-верният индикатор на нашата вътрешна хармония, на хармонията на вътрешната ни вселена.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.