Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

ТАРО - терапия на доброволните уроци

ТАРО - терапия на доброволните уроци или направи това, което ще ти се случи

Въпросът за това доколко събитията в живота ни са предопределени и доколко ние ги творим, дали сме само изпълнители или напротив - автори на своята съдба - е основен за човека. Обикновено сме склонни да застъпваме една от двете тези, а отговорът е, както винаги, по средата. Или според думите на видния германски психолог Детлефсен, Торвалд проблемът не е "дали-или", а "както-така и". В съдбата на човека значителна, основна роля играе предопределеността. Както, постъпвайки в училище, детето има задължителен материал, който трябва да усвои, и бива оценявано, поощрявано или санкционирано според своите желания и умения да направи това, в съответствие с основния херметичен закон "каквото горе, такова и долу" всеки човек в своя жизнен път има уроци, които трябва да научи, спирки, на които трябва да спре, взаимоотношения, които трябва да отработи, изпитания, през които трябва да премине.

Информация за тези възлови моменти може да се получи с помощта на различни езотерични системи, една от които е Таро. Тази информация може да бъде панорамна, обхващаща целия живот на човека, или в по-малък мащаб, детайлизирана, свързана с различни по големина отрязъци от време или с някакъв конкретен въпрос/проблем. От своя страна тази информация се проявява под формата на определени принципи или архетипи, които в своята съвкупност са общо и единно цяло, а поотделно представляват отделни проявления на това цяло. В системата на Таро тези принципи - архетипи са представени чрез т.н. Старши аркани /лат.arcanum - тайна/ - 22 на брой. Техните наименования са много показателни - напр. 0 - Глупакът, І - Магьосникът, VІ - Любовниците, ХІ - Справедливостта, ХІХ - Слънцето, ХХІ - Светът, но те в никакъв случай не могат да изчерпят пълното значение, цялостния обхват на съответния архетип. Не случайно Таро е образна система - тя въздейства и работи посредством образи-символи и опитът те да бъдат "облечени" в думи винаги в някаква степен е обречен на провал именно от гледна точка на пълната изчерпателност и всеобхватност.

Старшите аркани в една подредба - когато и където /на каквато позиция/ се появят, са показател за основен, възлов момент с голяма енергетика и значение, указват активирането на такъв основен архетип, който, естествено, трябва винаги да бъде осмислян през призмата на конкретния въпрос/проблем. Но същевременно "старшинството" на Старшите аркани не трябва да води до подценяване на т.нар. Младши Аркани - 56 на брой. Докато Старшите аркани полагат основните щрихи, показват актуалния принцип, Младшите аркани са неговото конкретно проявление, детайлизират го и го уточняват. Показателна е мъдростта "Бог е в подробностите" - Младшите аркани са именно подробностите, детайлите в общата картина, те са конкретната проява на принципа, достигаща до нас. Трябва да умеем да се ориентираме и да работим и със Старшите, и с Младшите аркани, да осъзнаваме тяхната поотделна значимост и същевременно тяхната взаимосвързаност и взаимозависимост. Виждайки цялата картина в общ план /чрез Старшите аркани/, не получаваме представа за нейните по-конкретни, по-дребни детайли. Ако приближим обектива, можем да се фокусираме върху отделния детайл, но така губим представа за общия изглед, за цялата съвкупност от елементи, за панорамата. Така че отново решението е в "както, така и" - да съумеем да получим и обща, и конкретна представа, и цялостно, и детайлно вникване в проблема.

Всяка карта е указател по пътя, носи свое специфично послание - и ние трябва да го разчетем, за да го приложим. Разбирайки кой принцип се актуализира за нас, ние трябва да опознаем неговата специфика, неговата архетипна характеристика и след това да го въведем доброволно в живота си, да се отворим за неговото послание, да извършим своеобразна идентификация с него. Това може да стане по много и различни начини - и именно в това е нашият избор, нашата свобода. И тя не е никак малка. Ако например дадена карта показва, че в живота ни влиза принципът на жертвата, на отказа от или загубата на нещо /ХІІ-Обесеният/, от решаващо значение е дали имаме готовност да направим такава жертва, такъв отказ доброволно или не. И всеки наш отказ повишава изискванията към нас, и всяко следващо изпитание ще бъде по-строго и категорично. Всеки наш отказ да използваме правото си на избор, своята свободна воля или обратно - злоупотребата с нея с цел бягане от отговорност, стеснява нашите възможности за избор, уроците стават все по-задължителни и детерминирани и все по-малко свободноизбираеми.

Именно затова един и същи архетип при един човек може да предизвика големи катаклизми, разместване на пластове, основни промени, а при друг да се усети като "полъх на вятъра". Образно казано, ако разбираме от дума, няма нужда да ни се удря плесник. Нашата реакция определя и степента на дразнителя. Но казаното дотук не би следвало да се тълкува като възможност за своеобразна подмяна на Божията воля - механичното извършване на определени действия не би могло да излъже никого, дори и самите нас. Приемането, подчиняването на даден принцип изисква дълбока вътрешна трансформация, трайна промяна в нашето съзнание и светоглед.

Знаейки, че няма случайности, че така наречената "случайност" е само нещо, което не можем да си обясним причинно-следствено поради ограничените си познания, рано или късно откриваме закономерност във всичко, разбираме и приемаме, че всичко има право на съществуване и неговото участие в нашия живот е да ни помогне да намерим и извървим своя път.

В митологията на древните народи откриваме тези принципи като богове, почитани заради тяхното влияние над човешката съдба. Принасяйки жертва на определено божество, човек е плащал своя "дан" към него, изразявал е своето уважение и преклонение, пускал го е в живота си. Днешният човек може също да изрази своето почитание, да даде своята "жертва" пред съответното божество – принцип или архетип, внасяйки неговата характеристика в живота си, изпълнявайки неговите специфични изисквания, идентифицирайки се по такъв начин с него. За целта, ако работим с Таро, трябва да познаваме, да усещаме посланието на всяка карта, да разтълкуваме начините на нейното проявление на различни нива, в различни области на нашия живот. И ако разберем, усвоим и приложим съответния урок, ако вървим по своя път без да "бягаме от час", без да затваряме очите си пред препятствията и изпитанията, а преминавайки през тях съзнателно и така - преобразувайки ги, ще се превърнем в съавтори на своята съдба, ще посрещаме и предизвикваме подготвени събитията в живота си, ще усещаме своята свързаност и съпричасност към всичко около нас, ще се превърнем в съзнателни проводници на Божията промисъл.

Познавайки принципа, ние го използваме като своеобразен знаменател в дроб, в която числителят е нашият собствен избор да отработим този архетип. И свободата на нашата воля е толкова по-голяма, колкото числителят е по-близък до знаменателя, а най-голяма - когато се изравни с него. В това е и парадоксът - че именно тогава нашата свободна воля изчезва, т.к. се слива с Божествената и ние преминаваме на следваща степен на отработване на същия или на друг принцип. Разделението между Божествена и лична, свободна воля е необходимо дотогава, докато човек не открие себе си в Бога и Бога в себе си. Тогава двете се сливат, човешката свободна воля става форма на проявление на Божествената, неин проводник. Но има огромна разлика между човек, който не е познал, развил и използвал своята свободна воля, и този, който по пътя на нейното максимално развиване и оползотворяване я слива с Божествената и така отново я свежда до нула. В края на своя път ние винаги стигаме отново до отправната му точка, но на друго ниво по еволюционната спирала - подобно на героя от "Алхимикът" на Паулу Коелю, който трябва да измине своя дълъг път, за да открие своето съкровище на мястото, от което е тръгнал.

Привидно по-лесно е да се откажем от своята собствена отговорност, от своите собствени избори. Но рано или късно идва времето, когато трябва да пораснем, да опознаем Божествения закон и да го направим свой собствен избор, да слеем своята лична воля с Божествената, да видим и усетим Божественото в себе си и да му дадем път чрез себе си, като се превърнем в негов проводник.


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.