Илиана Смилянова
+359 (0) 888 70 36 50

Таро речник

Императорът

Старши аркан под номер IV; архетипно може да се свърже с авторитета, със земния баща, с държавата, с всяка структура и конституция по принцип;


Императрицата

Старши аркан с номер III; архетипно може да се съотнесе със земната майка, с природата, раждането, храненето, с творческия процес;


Ин

Понятие от дао-философията, което е половината от цялото, от кръга (чиято друга част е ян) и се свързва с нощта, женското, пасивното, приемащото, черното, хладното, лявото…


Индивидуация

Понятие, въведено от Юнг и свързвано с процеса на себе-познание и себе-осъществяване; в таро неговият аналог може да се открие в Пътуването на героя (или на Глупака) през Старшите аркани;


Интуиция

Интуицията е основен инструмент при работа с таро, с който човек изтегля с невидими нишки на повърхността недостъпна и неподозирана за логиката и разума информация, но същевременно първоначалният рационален подход и прочит на картите често естествено предхожда и улеснява интуитивното прозрение;


Iliana Smilyanova

Тази книга предоставя на читателя възможност, с помощта на символите в ТАРО, да потърси, да открие и да използва вътрешни, висши опорни точки, светли ориентири в своето житейско пътуване - през съответните ден, месец, година, при търсене на отговора на актуален въпрос, при процес на себепознание и самоанализ, при стремеж към синхронизиране на вътрешните и външните условия и процеси...

Последвайте себе си в това пътуване навътре. Защото всяко пътуване е пътуване за завръщане.